РАСХОДИ И ПРИХОДИ

Стање на рачунима предузећа АД „Ударник“ из Зрењанина је следеће:
Грађевински објекти 1.500.000,00; Текући рачун-редовна средства 800.000,00; Купци у земљи 252.500,00; Готови производи 1.200.000,00; Недовршена производња 127.400,00; Опрема 300.000,00; Исправка вредности опреме 201.000,00; Материјал 400.000,00; Одступање од планске цене материјала ( снижење планске набавне цене ) 5.000,00; Благајна 10.000,00; Акцијски капитал – обичне акције – израчунати.

Отворити дневник или главну књигу и књижити пословне промене.
1. Обрачунати амортизацију за текући месец ако је век трајања грађевинских објеката 50 година, а опреме 12 година.
2. Набављен је материјал од добављача по фактури број 30 у износу од 170.000,00 дин. Добављач је одобрио 5% каса сконта за рок плаћања до 15 дана. Фактура превозника број 20 за превоз гласи на 5.000,00 и плаћена је чеком. Трошкови утовара и истовара износе 1.000,00 дин и плаћени су у готовом. Планска набавна вредност износи 180.000,00 дин. Књижити пренос на залихе.
3. Предузеће је продало готових производа ино-купцу по фактури број 50 у вредности 20.000 ЕУР. Средњи курс у тренутку извоза износи 80,00 дин за 1 ЕУР.
4. Предузеће је обрачунало нето зараде за текући месец 62.000,00 дин, порез на зараде 7.100,00 дин и доприносе на зараде 14.440,00 дин.
5. Продата је коришћена опрема по фактури 105 за 15.300 дин. Набавна вредност продате опреме износи 75.000,00 дин, а отписана вредност 60.000,00 дин.
6. Ино-купац је уплатио дуг. Средњи курс у тренутку уплате је 81,00 дин за 1 ЕУР.
7. По изводу банке измирена је обавеза према добављачу по фактури број 30 по одбитку каса сконта.
8. Према исплатној листи предузеће је преко благајне исплатило нето зараде, порезе и доприносе безготовински. Извод је стигао.
9. Према подацима из погонског књиговодства стање залиха на крају периода је: недовршена производња 12.400,00 дин, готови производи 1.250.000,00 дин.
10. Предузеће је платило камату по краткорочном кредиту банци у износу од 25.300,00 дин. Извод.
11. Унапред је плаћена закупнина за 12 месеци 120.000,00 дин. Извод. Обрачунати трошкове закупнине за текући месец.
12. Приликом ванредног пописа предузеће је установило мањак материјала 5.100,00 дин.

Advertisements
од Проф. Драгиња Секулић Објављено у Uncategorized

ПДВ

1. ПО ОПШТОЈ СТОПИ 20%

Ако је износ са ПДВ

ПДВ=износ са ПДВ * 20 / 120

Ако је износ без ПДВ

ПДВ= износ без ПДВ *20 / 100

2. ПО ПОСЕБНОЈ СТОПИ 8 %

Ако је износ са ПДВ

ПДВ=износ са ПДВ * 8 / 108

Ако је износ без ПДВ

ПДВ= износ без ПДВ *8 / 100

од Проф. Драгиња Секулић Објављено у Формуле

Одступање од ПНЦ утрошеног материјала

Први начин

1. Метод помоћу процентне стопе одступања од планских цена

% одступања од ПНЦ = износ одступања од цена сировина и материјала (салдо 1019) * 100 /         набављен материјал + почетно стање ( дуговна страна 101)

износ одступања које се односи на утрошени материјал = вредност утрошеног материјала * проценат одступања / 100

Други начин

2. Директни начин

Износ одступања = О*У/М

О – одступање од цена материјала (салдо конта 1019)

У – утрошени материјал (дуговна страна конта 511)

М – залихе материјала + набављени материјал (збир дуговне стране конта 101)

КОМБИНОВАНИ ЗАДАТАК – класа 1

 1. Почетно стање на дан 01.01.2010. године на контима: 241 – 400.000,00 дин, 110 – 157.000,00 дин, 120 – 120.000,00 дин, 101- 154.000,00 дин, 1019 – 14.000,00 дин (повећање), 103 – 28.000,00 дин.
 2. Према пријемници број 32 и фактури број 41 купљено је и примљено у магацин материјала за 200.000,00 дин, а ПДВ износи 36.000,00 дин. Обрачунати ЗТН износе 23.100,00 дин. Планска набавна вредност износи 250.000,00 дин.
 3. Примљена је фактура број 79 на име трошкова превоза у вредности од 30.500,00 дин.
 4. На основу извршеног пописа материјала, утврђен је мањак материјала «А» у вредности од 3 000,00 динара. Мањак књижити на терет предузећа.
 5. По спецификацији требовања издато је и утрошено материјала за 50.000,00 дин.
 6. Обрачунати и књижити одступање од планских цена које се односи на утрошени материјал (Проценте рачунати на две децимале, износе заокружити на целе бројеве).
 7. Стање залиха на крају обрачунског периода 31.12.2010. износи: 110 – 107.000,00 дин, 120 – 240.000,00 дин.
  а) Књижити повећање односно смањење, посебно за недовршене, а посебно за готове производе. б) Књижити промену стања залиха недовршене производње и готових производа ако се посматрају укупне залихе.
 8. По требовању број 15 из складишта предат је у употребу ситан инвентар у вредности од 2.000,00 дин.
 9. Обавезе према добављачима плаћене су са текућег рачуна. Извод.
 10. На основу података из главне књиге утврдити:
  ПНЦ набављеног материјала
  СНЦ набављеног материјала
  ПНЦ утрошеног материјала
  СНЦ утрошеног материјала